TTHC Cấp Huyện
Skip portletPortlet Menu
 
Thủ tục hành chính cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính Nội vụ
Đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký, xóa Đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất Đất đai
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo. Nội vụ
Đăng ký nơi hoạt động của chức sắc nhà tu hành khi được thuyên chuyển. Nội vụ
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký. Nội vụ
Đăng ký hoạt động của Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố, thị xã Nội vụ
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động về SDĐ do thay đổi về quyền (đối tượng là hgđ, cá nhân) Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động về SDĐ do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) Tài nguyên và Môi trường
Đo đạc chuyển quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn Tài nguyên và Môi trường
Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (trong trường hợp Sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện) Tư pháp
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Danh sách TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Chứng thực văn bản thỏa thuận cử người đại diện ghi tên vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Hành chính tư pháp
Chứng thực di chúc Hành chính tư pháp
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân cư trú trong nước Hành chính tư pháp
Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước Hành chính tư pháp
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài Hành chính tư pháp
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Hành chính tư pháp
Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Hành chính tư pháp
Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Cấp bản sao Giấy khai sinh Hành chính tư pháp
Chứng thực hợp đồng ủy quyền Hành chính tư pháp
Cấp bản sao quyết định công nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy chứng tử Hành chính tư pháp
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính tư pháp
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Hành chính tư pháp
Cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>