Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Các tổ chức chính trị - xã hội
 
Các tổ chức chính trị - xã hội (08/05/2015 08:38 AM)

1. Uỷ ban MTTQ huyện:

- Địa chỉ; Khối 3, thị Trấn Diễn Châu.

- Điện thoại: 02383862383.

- Địa chi gmail: Mttqdienchau1@gmail.com

- Người đứng đầu: Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch

- Cấp phó:

+ Ông Nguyễn Văn Lệ: Phó Chủ tịch

+ Bà Hà Thị Hương: Phó Chủ tịch

2. Hội cựu chiến binh:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Diễn Châu

- Điện thoại: 02383862512

- Người đứng đầu: Ông Cao Huy Lương – Chủ tịch

  Điện thoại:

- Cấp phó:

+ Ông Nguyễn Tiến Đảm– Phó chủ tịch

  Điện thoại: .................

+ Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó chủ tịch

  Điện thoại: .......................

3. Hội Liên hiệp phụ nữ:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Diễn Châu

- Điện thoại: 02383.862.118

- Email: Hoilhpndienchau@gmail.com

- Người đứng đầu: Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch

  Điện thoại: 0914.445.129

Email: hoanguyen_129@yahoo.com.vn

- Cấp phó:

+ Bà Hà Anh Thơ – Phó chủ tịch

  Điện thoại: 0986.661.173

  Email: anhtho173@gmail.com

+ Bà Cao Thị Thúy – Phó chủ tịch

  Điện thoại: 0979 987 208

  Email: 

4. Hội Nông dân:

- Địa chỉ; Khối 3. thị Trấn Diễn Châu.

- Điện thoại: 02383862820.

- Địa chi gmail: hoinongdandc@gmail.com.

- Người đứng đầu: Ông Ngô Đình Tưu;  Chủ tịch

- Cấp phó: Ông Nguyễn Xuân Đài, Phó Chủ tịch

5. Huyện đoàn:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Diễn Châu

- Điện thoại: 02383625868

- Email: huyendoandienchau.1@gmail.com

- Người đứng đầu: Ông                     – Bí thư Huyện đoàn

  Email:

- Cấp phó:

+ Ông Ngô Thành Công – Phó Bí thư Huyện đoàn

  ĐT: 0979970494

  Email: ngothanhcongdhv@gmail.com

+ Bà Đậu Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Huyện đoàn

  ĐT: 0918007810

  Email: daudaulatoi@gmail.com

6. Liên đoàn Lao động huyện:

- Địa chỉ: Khối 2 Thị Trấn Diễn Châu tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 02383.862.601

- Email: ldlddienchau@gmail.com

- Người đứng đầu: Phạm Đức Cường - Chủ tịch

  Điện thoại: 02383.862.601

  Email: duccuongdh.dc@gmail.com

- Cấp phó:

+ Ông Vũ Duy Từ - Phó Chủ tịch

  Điện thoại: 02383.862.601

  Email: tuduyvu.ldld@gmail.com

+ Ông Đào Xuân Hạ - Phó Chủ tịch

  Điện thoại:

  Email:

 |  Đầu trang
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu