Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Khối các xã
 
Khối các xã (23/04/2014 09:00 AM)

1. XÃ DIỄN AN

Diện tích: 786,58ha; Dân số năm 2009 là: 4.815 người.

Điện thoại,email Đảng ủy: 02383.624.617.

Điện thoại UBND xã Diễn An: 02383.862.584;

Email: ubnddienan2014@gmail.com


2. XÃ DIỄN BÍCH

Diện tích: 281,45 ha; Dân số : 9567 khẩu.

Điện thoại Đảng ủy: 02383627473 – email: đanguyxadienbich2012@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 02383628552 – email: ubdienbich@gmail.com


3. XÃ DIỄN BÌNH

Diện tích tự nhiên:

Dân số:

Điện thoại Đảng ủy: 02383.672. 421

Điện thoại UBND xã: 02383. 672. 173


4. XÃ DIỄN CÁT

Diện tích: 656,24 ha; Dân số năm 2009: 6153 người

Diện thoại, Đảng Ủy: 02383.673.380; Email : danguyxadiencat@gmail.com

Điện thoại Ủy Ban: 02383.672.143; Email: ubnddiencat@gmail.com


5. XÃ DIỄN ĐỒNG

Diện tích: 468,46 ha; Dân số: 4.843

Điện thoại, email Đảng ủy: 0238 3674 308, thaovpdu@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 0238 3674 378, xadiendongdc@gmail.com


6. XÃ DIỄN ĐOÀI

Diện tích: 1275,27 ha; Dân số: 8043 (Theo số liệu dân số năm 2009)

Điện thoại Đảng ủy: 0238 3629 300; Email:  Nguyenthuhang175@gmail.com

Điện thoại UBND: 0238 3864 616; Email:    ubndxadiendoai@gmail.com


7. XÃ DIỄN LÂM

Diện tích:   3.364,15 ha.

Dân số ( 2009) 13.681 khẩu

Điện thoại Đảng ủy: 02383.626.472 Địa chỉ gmail: Thanhhao1973@gmail.com

Điện thoại ủy ban nhân dân: 02383.626.382

Địa chỉ gmail: Dauxuanhuongdl@gmail.com


8. XÃ DIỄN LIÊN

Diện tích: 732,02 m2. Dân số : 6.350 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 02383674724

Điện thoại, email UBND xã : uybannhandanxadienlien@gmail.com9. XÃ DIỄN LỘC

Diện tích tự nhiên: 702 ha

Dân số: 5596

Điện thoại: 0238 3867 016; danguydienloc@gamil.com.

Điện thoại: 0238 3867 596; ubndxadienloc1@gmail.com


10. XÃ DIỄN LỢI

Diện tích tự nhiên:

Dân số:

Điện thoại VP Đảng uỷ: 0985 716 885 (Nguyễn Thị Đức)

Điện thoại VP Uỷ ban: 0238 6648086


11. XÃ DIỄN NGUYÊN

Diện tích:  559,74 ha;      Dân số:      7486    Người

Điện thoại Đảng uỷ:  02383672039  

Điện thoại UBND xã:  02383672136     


12. XÃ DIỄN NGỌC

Diễn tích: 3,48 ha; Dân số: (theo số liệu dân số ăm 2009): 13834 khẩu

Điện thoại Đảng ủy: 02383777099.

Điện thoại UBND xã:…………………. Email: huonglaivp@gmail.com


13. XÃ DIỄN MỸ

         Diện tích 484,45 ha ; Dân số 6140 người

Đảng ủy: Điện thoại 02383678143; email : danguydienmy.dc@gmail.com

Ủy ban nhân dân: Điện thoại: 02383678220; email :ubndxadienmy.dc@gmail.com


14. XÃ DIỄN MINH

Diện tích tự nhiên:

Dân số:

Điện thoại Đảng uỷ: 0238 3672 402

Điện thoại Uỷ ban: 0238 3672 178


15. XÃ DIỄN HẠNH

Diện tích  456,51ha , Dân số 7727

Điện thoại Đảng ủy: 01237303156

Điện thoại UBND : 01685729036, email: ctram.na@gmail.com


16. XÃ DIỄN HẢI

Diện tích: 520,9 ha. Dân số 8.210 khẩu

Diện thoại, email Đảng ủy: 02383 678 281

Điện thoại, email UBND xã:  02383 678 141,  Thuy.dhai@gmail.com


17. XÃ DIỄN HOA

Diện tích 430 ha , Dân số 4.972

Điện thoại Đảng ủy: 02383777921

Điện thoại UBND : 02383628968 , email Tangthihien.dh@gmail.com


 18. XÃ DIỄN HỒNG

Diện tích: 578,4 ha; Dân số: 9745 người (theo số liệu dân số 2009).

Điện thoại Đảng ủy: 02383776430; email: Danguydienhong@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 02383675159; email:Congttdtdienhong@gmail.com19. XÃ DIỄN HÙNG

Diện tích tự nhiên: 523,24 ha. Dân số:  1.246 hộ

Điện thoại Đảng ủy: 02383.655326.

Điện thoại UBND xã:  02386.272466; Email: Thanhlam8381@gmail.com.


20. XÃ DIỄN HOÀNG


Diện tích: 675,16 ha; Dân số: 7.474 nhana khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 02383678145,

Điện thoại, email UBND xã: 02383678873, ubndxadienhoang@gmail.com


21. XÃ DIỄN KIM

Diện tích 701,3 ha.

Dân số (theo số liệu dấn số năm 2009):  Số hộ 2.055 hộ,  8.272  nhân khẩu.

Điện thoại, email Đảng ủy: 0238.3666777; Đanguydienkim@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 0238.3628901; UBNDdienkim@gmail.com


22. XÃ DIỄN KỶ

Diện tích: 628,1 ha;

Dân số: 10.200 người

Điện thoại Đảng ủy: 02383 676 209;  Email Đảng ủy: danguydienky@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 02383 675 566; Email UBND xã: ubnddienky@gmail.com


  23. XÃ DIỄN QUẢNG

Diện tích:  425,53   ha; Dân số (Theo số liệu dân số năm 2009): 4.142 người

Điện thoại: 02383.673.409     Email Đảng ủy: Phansonub@gmail.com

Điện thoại: 02383.672.237     Email: ubndxadq@gmail.com


24. XÃ DIỄN PHONG

Diễn tích              ha; Dân số (theo số liệu dân số năm 2009)..................

Điện thoại Đảng uỷ: 0238 3678 312, emai Đảng ủy:  Dienphong@gmail.com

Điện thoại: 0238 3675 128, emai UBND xã:  UBNDxaDienphong@gmail.com


25. XÃ DIỄN PHÚ

Diện tích              ha; Dân số (theo số liệu dân số năm 2009)..................

Điện thoại Đảng uỷ: 0238 3867 899

Điện thoại Uỷ ban: 0238 3867 503

26. XÃ DIỄN PHÚC

Diễn tích: 456,97ha; Dân số( theo số liệu dân số năm 2009) 4903 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: Danguydienphuc@gmail.com

ĐT: 02386281179

Điện Thoại, email UBND xã: ubndxadienphuc@gmail.com


27. XÃ DIỄN THÀNH

Diện tích: 581,32 ha; Dân số ( theo số liệu dân số năm 2009): 9387

Điện thoại, email Đảng ủy: 02383.623.089 – LinhQuan411204@gmali.com

Điện thoại, email UBND xã: 02383.862.593- HaTho303@gmail.com


28. XÃ DIỄN THÁI

Diện tích: 602.01 ha; Dân số: 7.297 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 02383674632, danguydienthai@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 02383674112, ubndxadienthai@gmail.com


29. XÃ DIỄN THÁP

Diện tích:       ; Dân số:

Điện thoại, email Đảng ủy: 0238 3677 014, danguydienthai@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 0238 3677 011, ubndxadienthai@gmail.com


30. XÃ DIỄN THẮNG

Diện tích:      815,31 ha, Dân số (theo số liệu dân số năm 2009):

Điện thoại, email Đảng ủy: 02383673497; danguydienthang2014@gmail.com.

Điện thoại, email UBND xã: 02383672142; ubndxadienthang@gmail.com.


31. XÃ DIỄN THỊNH

Diện Tích: 795,64 ha, Dân số ( theo số liệu dân số năm 2009): 12.758 nhân khẩu

Điện Thoại, email Đảng ủy: 02383.624864; email: vpdanguy@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 02383. 862.263.


32. XÃ DIỄN THỌ

Diện tích: 815,17 ha; Dân số: 7.696 người

Điện thoại Đảng ủy: 02383605028 – Email:

Điện thoại UBND xã: 02383867607 Email: vanphongubnddientho@gmail.com


33. XÃ DIỄN TÂN

Diện tích:       ; Dân số:

Điện thoại Đảng ủy: 0238 3625 726

Điện thoại UBND xã: 02383862 728


34 XÃ DIỄN TRUNG

Diện tích: 1.289,44 ha; Dân số: 10.529 khẩu

Điện thoại, email Đảng ủy: 02383 625231, dudientrung@gmail.com

Điện thoại, email UBND xã: 02383 862543, ubdientrung@gmail.com


35. XÃ DIỄN TRƯỜNG

Diện tích: 892,12 ha; dân số: 9539 người

Điện thoại: Đảng ủy: 02383 864 703

Điện thoại UBND xã: 02383 643 364; Email: dientruongxadc


36. XÃ DIỄN VẠN

Diện tích: 441.43ha, dân số: ( theo số liệu dân số năm 2009) 1348 hộ.

Điện thoai email Đảng ủy: 02383677363.

Điện thoai email UBND xã: 02383675143. Email : hoaipham2512@gmail.com


37. XÃ DIỄN XUÂN

Diện tích: 199.7 ha

Dân số: 5892 người

Điện thoại Đảng ủy: 0912541871.

Điện thoại, email UBND xã: 02383675041

38. XÃ DIỄN YÊN


Diện tích tự nhiên: 1521.87 ha.

Dân số: 15.636 khẩu.

Điện thoại Đảng ủy: 02383.671.420; Email: vpdienyen2012@gmail.com

Điện thoại UBND xã: 02383.671.107; Email: vpubnddienyen@gmail.com


39. THỊ TRẤN DIỄN CHÂU

Diện tích tự nhiên:

Dân số:

Điện thoại Đảng ủy: 02383.862.321

Điện thoại UBND xã: 02383.862.464

 |  Đầu trang
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu