Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 26/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Số 25/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễm nhiệm Ủy viên UBND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Số 24/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Diễn Châu năm 2020 Tải về
Số 23/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND huyện Diễn Châu ban hành từ ngày 01-12-2019 trở về trước Tải về
Số 22/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020 Tải về
Số 21/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết QĐ dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NS địa phương và phương án phân bổ NS địa phương năm 2020 Tải về
Số 20/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Tải về
Số 19/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư XDCB Tải về
Số 18/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, thu ngân sách huyện, kết dư ngân sách huyện năm 2018 Tải về
Số 16/NQ-HĐND 30/08/2019 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính 03 xã: Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng. Tải về
Số 15/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Cao Đức Hùng Tải về
Số 14/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 13/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2020 của HĐND huyện Diễn Châu Tải về
Số 11/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết về điều chỉnh chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện Diễn Châu Tải về
Số 10/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2019 Tải về
Số 09/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2018 huyện Diễn Châu Tải về
Số 08/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn Tải về
Số 07/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
Số 02/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 03/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu