Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 13- 2021
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 13- 2021 (07/06/2021 09:19 AM)

1. Ngày 02/6/2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Diễn Châu ban hành kế hoạch số 34-KH/HU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn huyện Diễn Châu. Kế hoạch yêu cầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 " 2025; quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động tuyên truyền phải bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở; việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát.

2. Ngày  04/6/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 1195/UBND-TNMT về việc: tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì môi trường là tháng, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn huyện. ƯBND huyện Diễn Châu đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị đế chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động. Triển khai thực hiện đồng bộ các đề án, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường, kêu gọi người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường

UBND huyện cũng yêu cầu, hiện nay, tình hình dịch COVID -19 đang diễn biến rất phức tạp nên cần căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức tuyên truyền v chủ đ, thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với phòng chống dịch bệnh COVID -19; sức lan tởa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cùa cộng đồng và kêu gọi các tô chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

3. Ngày 04/6/2021, UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về: Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2021. Theo đó Tháng hành động phòng, chống ma túy  tháng 6 Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy  là ngày 26/6. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) Ngày quốc tế - Ngày toàn dân PCMT. Tăng cường chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và toàn dân đấy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCMT; tập trung lực lượng tấn công trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCMT trên địa bàn.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm sâu rộng, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác phòng chống ma túy.

 

                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu