TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập Hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch
Thông báo v/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập Hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch
Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch
Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã năm …….. Tài chính - Kế hoạch
Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Thông báo về việc giải thể hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Thông báo về việc lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
<<   <  1  2  >  >>