TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch bị bãi bỏ Tư pháp
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; ...). Tư pháp
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Tư pháp
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
<<   <  1  >  >>