TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch cũ bị bãi bỏ Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai tử Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp - Hộ tịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp - Hộ tịch
<<   <  1  2  >  >>