Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 05/NQ-HĐND 29/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án
Số 27/BC-HĐND 12/03/2021 Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số 02/NQ-HĐND 01/02/2021 Nghị quyết về việc cho ý kiến về nội dung điều chỉnh danh mục công trình thuộc phương án lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện
Số 03/NQ-HĐND 01/02/2021 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
Số 01/NQ-HĐND 01/02/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 04/NQ-HĐND 01/02/2021 Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch huyện Diễn Châu
Số 23/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2021
Số 20/KH-UBND 27/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Số 07/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành
Số 23/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành từ 31/7/2020 trở về trước
Số 22/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Diễn Châu
Số 21/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án Đầu tư công
Số 20/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về việc cho ý kiến về phương án lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện
Số 19/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số 18/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Số 17/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Số 3457/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2019 huyện Diễn Châu
Số 15/NQ-HĐND 11/09/2020 Nghị quyết về điều chỉnh Quyết toán NSNN năm 2019
Số 2529/QĐ-UBND 04/08/2020 Quyết định về việc công khai danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Diễn châu
Số 11/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của HTX trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2019
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>