Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 01/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 Về việc ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội huyện Diễn Châu năm 2017
Số 26/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 25/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về nhiệm vụ năm 2017
Số 23/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về kế hoạch đầu tư công năm 2017
Số 22/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về định hướng chương trình hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 21/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 19/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017
Số 18/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về xử lý kết quả rà soát VBQPPL do HĐND huyện ban hành từ 15/8/2016 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
Số 17/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về phê chuẩn các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN
Số 224/UBND-TCKH 17/02/2017 Về việc Quy định đối với giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; giá dịch vụ trông giữ xe; giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số 223/UBND-TCKH 17/02/2017 Về việc điều hành ngân sách năm 2017
Số 276-CV/HU 19/01/2017 Về việc thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Số 11 - HD/BTGHU 17/01/2017 HƯỚNG DẪN Hoạt động văn hóa - văn nghệ Xuân Đinh Dậu năm 2017
Số - KH/HU 18/01/2017 KẾ HOẠCH Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
Số 12/2016/QĐ-UBND 13/10/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Diễn Châu
Số 11/2016/QĐ-UBND 06/09/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Diễn Châu
Số 09/KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017
Số 06 - HD/HU 12/01/2017 HƯỚNG DẪN xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã h
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đ
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>