Số/Ký hiệu: Số: 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/07/2013
Người ký: Lê Văn Cầm
Trích yếu: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu
Nội dung:

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn;


Tài liệu đính kèm