Số/Ký hiệu: Số: 78 /CV-TNMT
Ngày ban hành: 04/07/2016
Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu: V/v công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại xã Diễn Phúc
Nội dung: XEM DANH SÁCH CÔNG KHAI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT GIAO ĐẤT Ở TẠI XÃ DIỄN PHÚC, TẠI ĐÂY

Tài liệu đính kèm