Số/Ký hiệu: Số: 137 /CV-TNMT
Ngày ban hành: 14/11/2016
Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu: Về việc công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại các xã Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Bình và Diễn Mỹ
Nội dung:

Tài liệu đính kèm