Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường theo Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Xem Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa nội dung, tại đây

 Xem Phụ lục II: Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính, tại đây


Biểu mẫu kèm theo: