Quy trình quản lý, tổ chức lế hội

                                                      Quy trình Quản lý & Tổ chức lễ hội

Bảng theo dõi sửa đổi :

Lần sửa đổi

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ngày sửa đổi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Phân phối tài liệu:

Chủ tịch UBND huyện

1

Các P.Chủ tịch

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1

Văn Phòng HĐND-UBND

1

Trung tâm VH TT

1

Trung tâm TDTT

1

Liên đoàn lao động huyện

1

Hội LHPN huyện

1

Phòng Nội vụ

1

UBMTTQ huyện

1

Huyện đoàn

1

Ban tuyên giáo huyện uỷ

1

UBMTTQ huyện

1

 

1

          Phê duyệt:

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

 

 

 

 

 

 

..

Chức vụ : Chuyên viên

..

Chức vụ: Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

Chức vụ : P. Chủ tịch

1. Mục đích

Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu ban hành và duy trì Quy trình Quản lý và Tổ chức lễ hội để thống nhất nội dung các bước thực hiện việc tổ chức một hoạt động các ngày lễ lớn trong năm trên địa bàn huyện. Phân rõ trách nhiệm đối việc phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho từng ngành, từng cấp và đơn vị liên quan, nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kỷ niệm và thực hiện đúng các quy định của nhà nước.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng ban, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, cụ thể gồm:

- UBND huyện.

- Phòng VHTT huyện.

- Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện.

- UBND 38 xã, thị trấn

- Một số ban ngành liên qua khác.

3. Tài liệu tham khảo

-  TCVN ISO 9001:2008.

-  Luật tổ chức HĐND-UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003.

- Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/ BVHTT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về VHTT-TT ở địa phương.

- Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn hàng năm của UBND huyện.

- Các quyết định, chỉ thị, văn bản liên quan khác.

4. Thuật ngữ và những từ viết tắt

4.1 Thuật  ngữ.

- Thuật ngữ "Lễ lớn" hàm chỉ tất cả những dịp kỷ niệm các ngày có ý nghĩa quan trọng trong năm như ngày thành lập Đảng 3/2; ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; ngày thương binh liệt sỹ 27/7; Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân 22/12..

 Lễ hội, các lễ đón nhận di sản Văn hoá..

4.2  Các từ viết tắt

- VHTT: Văn hoá - Thông tin.

- UBND: Uỷ ban nhân dân

- TTVHTT: Trung tâm văn hoá - Thể thao

- KH: Kế hoạch

5. Nội dung

5.1. Lưu đồ

5.2. Giải thích Lưu đồ

Bước 1: Xây dựng kế hoạch trong năm: Trách nhiệm Phòng VHTT

Phòng VHTT tham mưu lập kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm trình UBND huyện phê duyệt.Theo mẫu (BM.VHTT.04.01)

Bước 2: Phê duyệt kế hoạch tổng thể: Trách nhiệm Lãnh đạo UBND

Sau khi kế hoạch xây dựng hoàn chỉnh. Lãnh đạo phòng VHTT soát xét trước khi trình  UBND huyện xem xét phê duyệt chuyển phòng VHTT phổ biến kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện, trường hợp kế hoạch cần bổ sung chỉnh sửa chuyển phòng VHTT hoàn thiện và phê duyệt lại.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch cụ thể các ngày lễ trong năm: Trách nhiệm Phòng VHTT, đơn vị liên quan

Sau khi kế hoạch tổng thể trong năm được phê duyệt và ban hành. Phòng VHTT, các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động kỷ niệm cụ thể  trình UBND huyện phê duyệt và ban hành thực hiện như: Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2; ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; ngày thương binh liệt sỹ 27/7; Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12, lễ hội...). Theo mẫu (BM.VHTT.04.02)

Bước 4:  Phê duyệt kế hoạch cụ thể: Trách nhiệm lãnh đạo UBND

Lãnh đạoUBND huyện xem xét phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể  (Phó chủ tịch phụ trách khối văn xã chịu trách nhiệm xem xét kế hoạch).

Bước 5: Thực hiện kế hoạch: Phòng VHTT, các đơn vị liên quan

Phòng VHTT gửi kế hoạch cho các phòng ban, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động của lễ hội:

-  Sở VHTT.

-  Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND huyện.

-  Ban Tuyên giáo huyện uỷ.

-  Đài Phát thanh truyền hình huyện.

-  Công an huyện

- Trung tâm Văn hoá-Thông tin huyện.

- UBND xã, thị trấn.

- Các ban, ngành liên quan.

Phòng VHTT kiểm tra, hướng dẫn xã, thị trấn, Trung tâm Văn hoá-Thông tin tổ chức các hoạt động theo đúng tinh thần, nội dung kế hoạch của UBND huyện đã phê duyệt. (BM.VTT.02.03)

Bước 6: Trên cơ sở kế hoạch của huyện, ban văn hoá xã, thị trấn tham mưu cho UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức chi tiết các hoạt động VHTT-TT cụ thể ở đơn vị mình và gửi kế hoạch về Phòng VHTT. Trung tâm Văn hoá-Thể thao theo kế hoạch của huyện..

Bước 7: Phòng VHTT nghiên cứu, xem xét kế hoạch của các xã, thị trấn và có ý kiến đóng góp, chỉ đạo đảm bảo thực hiện theo chủ trương của cấp trên.

Bước 8: Các xã, thị trấn chủ động tổ chức các hoạt động theo đúng như nội dung trong kế hoạch của mình..

Bước 9: Sau khi tổ chức các hoạt động Lễ hội, các xã, thị phải lập  báo cáo kết quả (nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, kiến nghị, đề xuất) gửi về UBND huyện (thông qua Phòng VHTT).

Hồ sơ liên quan đến hoạt động kỷ niệm, lễ hội..(các bản kế hoạch, báo cáo...) được tổng hợp và lưu tại Phòng VHTT và các đơn vị liên quan theo quy định.

 

6. Hồ sơ lưu

 

TT

Tên văn bản

Thời gian lưu

1

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của huyện

2 năm

2

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ cụ thể của huyện, xã

2 năm

3

Báo cáo của xã, thị trấn

2 năm

 

7. Các biểu mẫu

 

1

Kế hoạch tổ chức các lễ hội trong năm

BM.VHTT.04.01

2

Kế hoạch tổ chức các hoạt động VH-TT-TT tại lễ hội

BM.VHTT.04.02

3

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động VH-TT-TT

BM.VHTT.04.03


Biểu mẫu kèm theo: