Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch cũ bị bãi bỏ

Biểu mẫu kèm theo: