Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Tổ chức Tôn giáo cơ sở được thực hiện hoạt động tôn giáo hàng năm theo nội dung đăng ký (nếu không có ý kiến khác của Ủy ban nhân dân cấp xã)

Biểu mẫu kèm theo: